За Кантората

Разгледайте!

За КанторатаАко Ви е нужен опитен, компетентен и отговорен към интересите на клиентите си адвокат в град Смолян – Заповядайте в Адвокатска кантора “Марев“!

Кантората е създадена през 1990 г. от адвокат Стоян Димитров Марев, с когото продължава да е свързана и към настоящия момент. През 2005 година към екипа се присъединява адвокат Димитър Стоянов Марев .

Понастоящем Кантора „Марев“ е специализирала в сферата на гражданското (вещно, облигационно, търговско, дружествено, семейно и наследствено) и административното право.

Кантората предлага юридически услуги като процесуално представителство пред органите на съдебната власт и пред органите на изпълнителната власт на територията на Област Смолян, правни консултации, свързани с преговори, подготовка на договори, проучване на недвижими имоти, регистрация и преобразуване на търговски дружества.

С оглед на динамиката на процесите и нуждата от комплексно обслужване на клиентите си Адвокатска Кантора “Марев” предлага съвместни услуги със външни специалисти - счетоводители, оценители, проектанти и строители.

ФИЛОСОФИЯ И ПРИНЦИПИАдвокатската професия е моето призвание и страст. За това при упражняването с отдаденост, информираност, висок професионализъм, компетентност, прецизност и лоялно отношение защитавам правата и законните интереси на клиентите с всички позволени средства и начини.

С оглед на наложените принципи в кантората за честно отношение и информираност на клиентите предоставянето на правни услуги се извършва при следния алгоритъм на работа:

  • изслушване и кратко събеседване с клиента за съответния казус;
  • в случай, че казуса е от категорията и сферата на дейност на кантората се преминава към детайлно проучване на наличните документи, тяхната правна значимост;
  • при необходимост допълнително се събират документи и се извършва последващо анализиране на фактическата обстановка и казуса;
  • излагане на становище по казуса, в това число за стратегията, възможните правни способи за решаването му, неговия предполагаем изход и финансова обосновка на предстоящите разходи.
  • възлагане на услугата/те и започване на съответното производство или процедура;
  • регулярно информиране на клиента за развитието на процеса с оглед на необходимостта да взема решенията си при условията на пълна информираност и предприемането на конкретни действия.

НЕОБХОДИМ ЛИ МИ Е АДВОКАТ?Много често гражданите и представляващите юридическите лица (бизнеса) си задават въпроса: Защо ми е необходим адвокат?

Адвокатската професия е дейност, предвидена в Конституцията на Република България,като нейната основна и изключителна цел е правно съдействие и защита на правата, свободите и законните интереси на физическите и юридическите лица, която се осъществява в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка.

Адвокат е дееспособно физическо лице, което е завършило висше юридическо образование, придобило е юридическа правоспособност, положило е клетва и е вписано в съответния регистър на адвокатската колегия, в която членува.

Преди всичко адвокатът е необходим, за да спести времето и парите на своите клиенти и е от изключителна важност квалифицираните адвокатски услуги да се ползват навреме.

Адвоката е най-полезен преди и непосредствено след възникването на даден проблем или казус, защото той има нужните познания и опит, за да може да предвиди и да предотврати в максимална степен евентуални усложнения в казуса за доверителя си.

Адвокат по презумпция притежава квалификация, опит и специфични знания. За опитния адвокат не съществува опасността да подведе по недостоверна информация, каквато опасност съществува в много по-голяма степен за гражданите без юридически познания.

Адвоката е необходим, защото той може да бъде безценен източник на специализирана информация относно правата и възможностите на гражданите в даден казус и да види възможности за навременното им решаване по възможно най-добрия начин.

Адвокат Ви е необходим, защото той може да предвиди възникването на спънки за решаването на казуса и да предприеме съответните действия за отстраняването им.

Въпреки дадената възможност не е препоръчително гражданите и юридическите лица да се представлява сами пред съда. Осъществяването на правото на защита е свързано с множество срокове, конкретни процесуално-правни възможности, които е от изключително значение да бъдат извършени своевременно.

Съществуват т.нар. преклузивни срокове в гражданския и административния процес, пропускането на които в повечето случаи води до безвъзвратна загуба на права. При осъществяването на правото на защита, адвокатът е в състояние да прецени кои са относимите факти, своевременното им излагане, начина и средствата за тяхното доказване.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Image

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Процесуалният опит на Адвокатска кантора “Марев” оценя предимствата на алтернативните способи за уреждане на споровете, които са по-бърз, значително по-евтин и най-ефективния начин за разрешаване на противоречията между страните...

Image

ВЕЩНО ПРАВО

Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други.
Проучване на правния статут на недвижими имоти...

Image

ТЪРГОВСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове, по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, по искове за непозволено увреждане, пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд...


Image

Димитър Стоянов Марев

Адвокат Димитър Марев избира професията си с дълбокото убеждение за нейната значимост при защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. След завършването на ПМГ “Васил Левски” в град Смолян, решава да продължи семейната традиция, като второ поколение адвокат. По време на следването в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Право“ на Юридическия факултет, работи като сътрудник в Адвокатска кантора „Марев“ през летните месеци.

След дипломирането си като магистър по право и успешно издържан адвокатски изпит през юли 2005 година Димитър Марев е приет за член на Адвокатска колегия Смолян. В Кантора „Марев“ специализира в областта на гражданското и административното право.

В началото на кариерата си е привлечен като член на общински експертен съвет по устройство на територията към Община Доспат, където повече от 7 години специализира в сферата на устройството на територията и тясно свързаните с тази сфера клонове на гражданското и административното право.

Адв. Димитър Марев е избран за член на Дисциплинарния съд, както и на АДвокатския съвет към Адвокатска колегия - Смолян.

Като активен гражданин е част от екипа на Доброволно формирование към Община Смолян и член на управителния съвет на СНЦОП ФЪН ИН ДЪ МАУНТИН.

УСЛУГИ