Цени

Разгледайте!

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ АДВОКАТСКА КАНТОРА “МАРЕВ”

Уважаеми клиенти,

Моля, преди да запишете час за консултация, запознайте се с цените и част от общите условията на кантората. Цените и условията за предоставянето им са съобразени с Наредба № 1/2004 за минималните размери на адвокатските възнаграждения и същите не подлежат на промяна и предоговаряне. 

 • Безплатни консултации се извършват само на лица имащи право на издръжка.
 • За извършване на консултации в почивни и официални празнични дни, както и извън работното време на кантората, цената се завишава с коефициент 1.5 от посочените по-долу.
 • Заплащането на консултациите и правните съвети се извършва по банков път или в брой в кантората.
 • Писмени консултации се предоставят в срок от 3 работни дни.
 • Възнагражденията за процесуално представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.
 • За защита, съдействие и процесуално представителство по граждански дела общия размер на възнаграждението се определя съобразно вида и броя на исковете за всеки един поотделно.
 • Възнагражденията за процесуално представителство се заплащат авансово и са дължими към момента на сключването на договора за правна помощ. По изключение може възнаграждението да се плати разсрочено на не повече от 3 вноски, които следва да са платени най-късно до първото съдебно заседание.

ЗАБЕЛЕЖКА! Предоставеният списък с цени на адвокатски услуги, предлагани от Адвокатска кантора “Марев” , е непълен и има за цел приблизителната ориентация на клиента за цената на най-търсените правни услуги. При запитване, ще бъде предоставена допълнителна и/или уточняваща информация за цената на всяка една адвокатска услуга, която не намирате в настоящата ценова листа.

КОНСУЛТАЦИЯ С АДВОКАТ

 • За консултация, правен съвет и справка в съдебни и административни учреждения - 60 лева на час; Първоначалното таксуване е за половин час, след което на всеки 15 минути.
 • Писмена консултация – от 60 до 400 лева;
 • Преглед на документи и консултация при сделка с недвижим имот – от 100 до 200 лева;
 • Проучване на дело или на преписка за образуване на дело - 300 лева;
 • Изготвяне на жалба и сигнал до Полиция или Прокуратура - от 50 до 150 лева;
 • Изготвяне на нотариална покана - 50 лева;
 • за съставяне на писмен договор, нотариални актове за собственост и договор за извънсъдебна спогодба на база на съответния материален интерес, както следва: (при интерес до 1000 лв.-70 лв.; при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;)
 • изготвяне на документи за регистрация и вписване на промени на едноличен търговец или търговско дружество - от 150 до 600 лева.

ГРАЖДАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С ОПРЕДЕЛЕН МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС

В зависимост от фактическата и правна сложност на делото цената може да бъде повишена в диапазона от 15 до 60 % от определения минимум в нея.

 • при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
 • при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 • при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
 • при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 • при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела: 

 • за делба възнаграждението се определя съобразно материалния интерес на представляваната страна според посочените по-горе критерии, но не по-малко от 600 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна, но не по-малко от 400 лв. за всяка фаза.
 • за искове за собственост и владелчески искове възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна, но не по-малко от 400 лв. за движими вещи и не по-малко от 600 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях.
 • за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по посочените по-горе критериите на базата на половината от стойностите на претендираните суми.
 • за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър - 900 лв.

ВАЖНО!

При защита по дела, които поради своята правна сложност или процесуално поведение на някоя от страните, протичат в повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лева!

 

 

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Image

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Процесуалният опит на Адвокатска кантора “Марев” оценя предимствата на алтернативните способи за уреждане на споровете, които са по-бърз, значително по-евтин и най-ефективния начин за разрешаване на противоречията между страните...

Image

ВЕЩНО ПРАВО

Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други.
Проучване на правния статут на недвижими имоти...

Image

ТЪРГОВСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове, по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, по искове за непозволено увреждане, пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд...


УСЛУГИ