Сфери на Дейност

Разгледайте!

ГРАЖДАНСКО ПРАВО
В областта на Гражданското право Адвокатска кантора “Марев” предлага следните юридически услуги: 
Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
Изготвяне на нотариални покани и актове, пълномощни, договори, декларации и оказване на съдействие пред нотариус;
Консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори;
Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел - фондации, сдружения, партии;
Абонаментно правно обслужване на юридически и физически лица;
Охранителни производства;
Консултации във връзка с изпълнителното производство по издаването на заповед за изпълнение, изпълнителен лист и защита по вече издадени такива;
Процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнителни производства пред ДСИ и ЧСИ;
Правна помощ и посредничество при сключването на извънсъдебни споразумения за доброволно събиране на парични вземания ;
Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд при воденето на граждански дела - в областта на търговското, облигационното, банковото, застрахователното, трудовото, вещното, семейното и наследственото право.
Процесуалният опит на Адвокатска кантора “Марев” оценя предимствата на алтернативните способи за уреждане на споровете, които са по-бърз, значително по-евтин и най-ефективен начин за разрешаване на противоречията между страните.

 


ВЕЩНО ПРАВО
Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти - спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други.
Консултации и правни съвети по сделки относно придобиването и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи;
Проучване на правния статут на недвижими имоти;
Изготвяне на подробно правно становище и анализ на правото на собственост;
Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти;
Подготовка и окомплектоване на всички документи, необходими за сключването на сделката пред Нотариус, съдействие при водене на преговорите;
Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване и други ограничени вещни права;
Консултации относно правния режим на придобиването и разпореждането с държавни и общински имоти;
Консултации и изготвяне на договори за отдаване под наем на недвижими имоти и вещи;
Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти;
Договори за строителство;
Правна помощ и съдействие за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване;
Съдействие и процесуално представителство в производства за изменение на устройствени и кадастрални планове;
Оказване на съдействие за реализирането на сделки пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация;

 


ТЪРГОВСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
Консултации при сключване на договори в областта на облигационното и търговското право;
Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове договори - за продажба, за наем, за заем, за залог, за поръчка, за изработка и др.
Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;
Консултации в избора на подходяща правно-организационна форма за съответния бизнес;
Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци;
Вписване на промени в търговски дружества и еднолични търговци;
Сделки с търговски предприятия и части от тях - придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски;
Консултации и съдействие във връзка с лицензионни и разрешителни режими;
Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);
Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
Изработка на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;
Консултации, Изготвяне и съдействие при сключването на търговски сделки и договори - за недвижими имоти, за лизинг, за превоз, за строителство, за продажба, за доставка, за посредничество, за франчайзинг; за кредит и др.
Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;
Консултации по банкови сделки;
Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори – ипотеки, особени залози, залози върху дялове и др.;
Изготвяне на тръжна документация за участие в обществени поръчки;
Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове договори - за продажба, за наем, за заем, за залог, за поръчка, за изработка и др.
Разваляне и прекратяване на договори - извънсъдебно и по съдебен ред;
Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;
Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;
Представителство на физически и юридически лица пред държавни институции - Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите;
Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове, по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, по искове за непозволено увреждане, пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.

 


СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
Консултации и процесуално представителство пред съд по дела в областта на семейното и наследственото право;

Искове за развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
Вещноправни искове за собственост след развода;
Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
Увеличаване на първоначално присъдена издръжка;
Спорове за възлагане упражняването на родителските права;
Определяне режим на лични отношения между родители и деца;
Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване;
Предявяване на искове за установяване или оспорване на произход от бащата;
Изготвяне на брачни договори, нотариална заверка и регистрация;

Съдействие и консултации за определяне на наследствения дял, в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
Приемане и отказ от наследство;
Изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания;
Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.
Процесуално представителство по дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи, в които е нарушена запазената част от наследството;

 


АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Комплексно административно-правно обслужване на юридически лица и граждани;
Консултации и съдействие в производство по издаването и обжалването на индивидуални административни актове;
Проучване, консултиране и съдействие пред административните органи, във връзка с лицензионни и разрешителни режими на територията на Област Смолян;
Обжалване на административни актове на централните и местни органи на държавно управление.
Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи;
Съдействие и процесуално представителство в административни процедури свързани със одобряването и изменението на устройствени планове и одобряването строителни книжа и издаването на разрешение за строеж;
Консултации и съдействие при подготовката и окомплектоването на документация за участие в обществени поръчки, търгове и конкурси;
Процесуално представителство и правна защита по административни дела пред съд и пред всички специализирани юрисдикции.

 


НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
Правни консултации и процесуално представителство в областта на наказателното право;
Съдействие и правна защита на лица, пострадали от престъпление – изготвяне на жалби до компетентните органи, предявяване на граждански искове за обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди от престъплението;
Съдействие и правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;
Оказване на правна помощ и защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;
Процесуално представителство и защита при наложена мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия;
Правна помощ и процесуално представителство по наказателни дела;
Обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред;
Процесуално представителство и защита при обжалване на наказателни постановления по съдебен ред.

 

УСЛУГИ